Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

Sinds 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) van kracht. De besturen van scholen hebben meer verantwoordelijkheid gekregen met betrekking tot het besteden van financiën.

De verantwoordelijkheden gaan over het bestuur zelf, personeel, gebouw, inrichting en het onderwijs. De beslissingen die het bestuur of directie neemt dienen in goed overleg met ouders tot stand te komen. Kortom, door middel van de WMS krijgen ouders meer invloed op het beleid van scholen. Deze vindt plaats door middel van de medezeggenschapsraad (MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan van de school waarin ouders en personeelsleden meepraten over schoolbeleid. In de wet is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn. Bijvoorbeeld informatierecht, initiatiefrecht, recht op overleg, adviesrecht en instemmingsrecht.

Het gaat bij de MR niet alleen om regels, maar ook om de communicatie en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. We vertegenwoordigen immers ouders en personeel van C.B.S. De Bron.
 
De MR komt op voor de belangen van ouders, kinderen en personeel van de Bron. De MR doet dit door samen met de directie het beleid vast te stellen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs proberen te verbeteren.

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten een oudergeleding en een personeelsgeleding. Bij C.B.S. de Bron bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De directie is adviserend lid.

De leden van de oudergeleding vertegenwoordigen alle ouders en kinderen. De deelnemers van de oudergeleding van de MR worden door middel van een verkiezing gekozen door ouders. Eenmaal gekozen als lid mag je 3 jaar deelnemen aan de MR, met een eenmalige verlenging van drie jaar (dus maximaal 6 jaar).

 Welke onderwerpen komen zoal aan bod:

-          Vaststellen of wijzigen van regels m.b.t. veiligheid van kinderen en personeel

-          Het schoolplan met daarin de onderwijsdoelstellingen

-          Communicatie met ouders.

-          Besteding van financiën binnen de school

-          Personele zaken en de formatie van leerkrachten

-          De kwaliteit van het onderwijs

De MR komt 5 á 6 keer in het jaar bij elkaar. De vergadering van de MR is openbaar. U kunt zich aanmelden bij één van de leden

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

C.B.S. De Bron maakt deel uit van de VCPO, de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Hierbij zijn 9 scholen aangesloten. De overkoepelende vereniging heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Van de MR is 1 ouder en 1 personeelslid lid van de GMR. De GMR leden worden gekozen door de MR. Op de website van de VCPO staat meer informatie over de GMR onder het item ‘medezeggenschap’.

Voor het schoolseizoen 2011-2012 bestaat de MR uit de volgende personen:

Namens de ouders:

- Barbara van Eijk

- Eveline Zoetmulder

Namens het personeel:

- Mieke v/d Torren

- Ria Barto (afgevaardigde GMR)

De oudergeleding van de MR wordt door de ouders gekozen en wil daarom als spreekbuis of klankbord functioneren. U kunt de MR-ouders daarom altijd aanspreken als u dat nodig vindt. Dat kan door een briefje dat u op school kunt afgeven of door te mailen naar mr@debron-vcpo.nl.  In sommige gevallen zal de MR geen oplossing kunnen aandragen, maar we zijn altijd bereid om bij problemen te bemiddelen of om u de weg te wijzen die in dat geval het best gevolgd kan worden.
De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of klachten? Schroom niet bij de MR aan te kloppen. 
Wij zijn voor u en door u gekozen. Wij zijn uw spreekbuis in een belangrijk overleg met de directie van uw school. Wij nodigen u van harte uit via de gepubliceerde notulen kennis te nemen van de besproken onderwerpen op de MR vergaderingen. Bovendien kunt u via een van de MR leden uw opmerkingen inbrengen in de MR vergadering.