Hierbij wil ik me graag voorstellen. Ik ben Dineke Wesdijk, intern begeleider, en mijn werkdagen zijn maandag en donderdag.

U heeft er vast over gehoord en gelezen:’Passend onderwijs’. Wat houdt dat in voor De Bron?

Op de Bron proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. D.m.v. observaties en toetsen krijgen we informatie over de leermogelijkheden en onderwijsbehoeften van de kinderen. De leerkrachten sluiten daar zo goed mogelijk bij aan en bieden een gedifferentieerd aanbod. Zo zijn er leeringen die extra uitleg nodig hebben of juist extra verdieping. In groepsplannen geven de leerkrachten aan hoe het onderwijs voor rekenen taal en spelling wordt aangeboden. De toetsresultaten en groepsplannen bespreken en evalueren we regelmatig en deze worden daarna indien nodig bijgesteld.

Toch kan het voorkomen dat dit niet genoeg is en er er voor individuele leerlingen meer ondersteuning nodig is. In het schoolondersteuningsteam ( SOT) bespreken we dan welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe/of we dit binnen De Bron kunnen bieden. In het SOT hebben ouders, leerkracht, schoolbegeleider, schoolmaatschapppelijk werker, intern begeleider zitting en evt. andere deskundigen ( schoolarts, logopediste bijv.)

Ondanks de adviezen uit het SOT en een goede basisondersteuning, kan het gebeuren dat kinderen vast dreigen te lopen of de leerkracht de ondersteuning die nodig is niet kan bieden. De kans is groot dat er toch aan speciaal onderwijs wordt gedacht. In dat geval wordt een HIA georganiseerd. Dit betreft max. zo’n 2 % van de leerlingen. HIA staat voor Handelingsggericht integraal Arrangeren.

Uitgangspunt is zo snel, normaal en dichtbij mogelijk een nieuw perspectief ontwikkelen waarbij de vraag van het kind, de ouders en de leerkracht centraal staan. O.l.v. een trajectbegeleider van het samenwerkingsverbande en in overleg met betrokkenen ( zie SOT) wordt er een realistisch werkbaar alternatief gerealiseerd.